A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaUlgi podatkowe dla Inwestorów:

  • Dwa tytuły pomocy:
    • kosztów nowej inwestycji (maksymalna wielkość pomocy publicznej jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą);
    • zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją (maksymalna wielkość pomocy publicznej jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o składki na obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników).
  • Maksymalna wielkość pomocy: od 20 do 50% nakładów inwestycyjnych lub od 20 do 50% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (w przypadku małego/mikro przedsiębiorcy wskaźnik podwyższony jest o 20%, a średniego przedsiębiorcy wskaźnik podwyższony jest o 10%).
Wielkość przedsiębiorstwa województwo lubelskie województwo mazowieckie województwo podkarpackiewydatkizwolnienie z podatku
Duży50 %20 % (*) / 35 %50 %koszty nowej inwestycji
lub
zatrudnienie określonej
liczby pracowników
w związku z nową inwestycją 
          

CIT
lub
PIT
Średni60 %30 % (*) / 45 %60 %
Mały/Mikro70 %40 % (*) / 55 %70 %

(*) dot. tylko powiatu grójeckiego należącego do subregionu warszawski zachodni

  • Pomoc regionalną przedsiębiorca otrzymuje głównie w formie ulgi w podatku dochodowym.
  • Kwoty uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach regionalnej pomocy publicznej otrzymane z innych źródeł podlegają sumowaniu.
  • Obowiązek utrzymania środków trwałych majątku i inwestycji w regionie  dla dużych przedsiębiorstw działalność musi być prowadzona przez co najmniej 5 lat od  momentu zakończenia całej inwestycji oraz własność majątku przez min. 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw co najmniej przez 3 lata.

Dowiedz się więcej:

Zespół Obsługi Prawnej

tel.: (+48 15) 822 99 99 wew. 126
tel.: (+48 15) 822 99 99 wew. 125
tel.: (+48 15) 822 99 99 wew. 112