A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaDecyzja o wsparciu czyli jak ją uzyskać:

 • Najprostszy sposób aplikowania o uzyskanie decyzji o wsparciu nowej inwestycji to pobranie z naszej strony internetowej formularza wniosku zgodnego ze wzorem załączonym do rozporządzenia RM w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.
 • Wypełnienie wniosku i przekazanie do Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu.
 • Ocena wniosku pod kątem spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych, planowanej działalności. W przypadku wątpliwości lub braku wymaganych dokumentów - zarządzający poprosi o uzupełnienie zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.
 • ARP S.A. w terminie miesiąca(*) czasu (liczony od dnia złożenia wniosku) wyda decyzje o wsparciu.

(*) w szczególnie skomplikowanych sprawach termin ten może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

Warunki decyzji o wsparciu

Decyzja o wsparciu jest decyzją administracyjną wydawaną z zastosowaniem przepisów KPA.

W decyzji o wsparciu wskazuje się okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki i kryteria, które przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, dotyczące:

 • zatrudnienia przez przedsiębiorcę w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników;
 • poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;
 • terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane;
 • maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;
 • kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca;
 • terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości.
Okres ważności decyzji

Okres ważności decyzji może wynosić:

 1. Wsparcie w okresie 10 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej do 25% - województwo mazowieckie - powiat grójecki.
 2. Wsparcie w okresie 12 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 35% - województwo mazowieckie.
 3. Wsparcie w okresie 15 lat otrzymują nowe inwestycje w regionach o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 50% - województwa lubelskie i podkarpackie.
 4. Wsparcie na 15 lat otrzymują nowe inwestycje na terenie, który znajduje się w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, niezależnie od intensywności pomocy publicznej w danym regionie.
Kryteria ilościowe


Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze na terenach zarządzanych przez strefę:

Województwo lubelskie:

 • Biała Podlaska
 • Biłgoraj
 • Chełm
 • Hrubieszów
 • Krasnystaw
 • Kraśnik
 • Radzyń Podlaski
 • Tomaszów Lubelski
 • Zamość

Województwo mazowieckie:

 • Kozienice
 • Radom

Województwo podkarpackie:

 • Nisko
 • Przemyśl
 • Stalowa Wola
 • Tarnobrzeg

Kryteria ilościowe woj. podkarpackie

Kryteria ilościowe woj. mazowieckie

Kryteria ilościowe woj. lubelskie

Kryteria jakościowe
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego
Sektor przemysłowySektor usługIlość punktów
Inwestycja zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną1
Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1
Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego Utworzenie centrum nowoczesnych usług
dla biznesu o zasięgu wykraczającym
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1
Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej1
Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.1
Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego
Sektor przemysłowySektor usług
Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycjąUtworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia1
Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko1
Lokalizacja inwestycji ( miasto tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz miasta i gminy gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej krajowej stopy bezrobocia1
Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi1
Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem1

Szczegółowy zakres, kryterium oceny oraz sposób weryfikacji spełnienia kryteriów jakościowych do pobrania TUTAJ

Dokumenty do pobrania

Dowiedz się więcej:
tel.: (+48 15) 822 99 99 wew. 119
tel.: (+48 15) 822 99 99 wew. 120
tel.: (+48 15) 822 99 99 wew. 121