A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 3/RA/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 3/RA/2018 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oraz sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanej w skład, której wchodzi działka ewid. nr 275/32 o pow. 0,2965 ha w obr. 0070 – Wośniki, na ark. 74, położona przy ulicy Wośnickiej w Radomiu ogłoszonego w dniu 28 czerwca 2018 r. w prasie o zasięgu ogólnokrajowym pn. Nasz Dziennik przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak ważnych ofert i został negatywnie zakończony.