A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 2/TG/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł  jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/TG/2018 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Nasz Dziennik Nr  119 (6173 ) z dnia 25 maja 2018 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o.

ul. Górnicza 7,

39-402 Tarnobrzeg

wpisanemu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod numerem KRS 0000070497