A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg nr 1/RA/2020 r.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S. A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r.  (Dz. U. z 2019 r. poz. 482) realizując cele zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. z 2014 r. poz. 70)

zaprasza do przetargu

mającego na celu zbycie NIERUCHOMOŚCI położonej w Radomiu (obręb ewidencyjny Wośniki), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne o numerach 275/5 i 275/7  o łącznej powierzchni 2,4578 ha wraz z posadowioną na gruncie halą produkcyjną z zapleczem socjalno-biurowym, o całkowitej powierzchni użytkowej 10.940,06 m², składającej się z trzech segmentów, wyposażoną we wszystkie niezbędne instalacje wraz z pozostałymi naniesieniami,  w tym parkingi, drogi wewnętrzne, chodniki, place manewrowe, oświetlenie, stacja TRAFO, sieci zewnętrzne, ogrodzenie z bramami przesuwnymi i altany śmietnikowe.

 1. Właścicielem NIERUCHOMOŚCI jest Agencja Rozwoju Przemysłu S. A. w Warszawie. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom. Księgę wieczystą nr RA1R/00160842/7 dla Nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy
  w Radomiu Wydział VI Ksiąg Wieczystych.
 2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren pomiędzy ulicami: Kielecką, Skrajną, Bulwarową, Pośrednią, Wośnicką, Suchą i rzeką Mleczną „Wośnicka – etap I” uchwalonego uchwałą nr 86/2015 Rady Miejskiej
  w Radomiu z dnia 30 marca 2015 r., Nieruchomość oznaczona jest symbolem UP.3 – teren usługowo-przemysłowy.
 3. Opisana nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej pod nazwą ulica Kielecka.
 4. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 26.712.871,29 zł netto, plus należny podatek VAT.
 5. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz szczegółowe warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/RA/2020" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S. A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel. (0-15) 822 99 99. Cena specyfikacji wynosi 24.600,00 zł brutto (w tym 23% VAT) i płatna jest na rachunek Zarządzającego Strefą, tj. PEKAO S.A. I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.
 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 1/RA/2020” oraz wniesienie w pieniądzu wadium.
 7. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 8. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta do przetargu nr 1/RA/2020” należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Oddziału ARP S. A.  w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.
 9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Oddziału ARP S. A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.
 10. W przypadku, gdy osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym przez Zarządzającego Strefą, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi oraz właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.
 11. Zarządzający może:
  1. odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,
  2. może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  3. unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca,  że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 12. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej: www.tsse.arp.pl, www.bip.arp.pl.