A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 1/PRZ/2020

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037957; NIP: 526-030-02-04; REGON: 006746410; kapitał zakładowy: 6.201.329.000,00 zł; kapitał wpłacony: 6.201.329.000,00 zł; (dalej „ARP S.A.”) strona internetowa: www.bip.arp.pl

zaprasza do przetargu na sprzedaż:

  • prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej numer 289/10 o powierzchni 5,0140 ha, położonej w Zadąbrowiu gmina Orły powiat przemyski, wpisanej do księgi wieczystej numer PR1P/00108220/5, prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu („dalej „Nieruchomość”).

Cena wywoławcza Nieruchomości w przetargu wynosi 1.650.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto, powiększona o należny podatek od towarów i usług. Wadium w wysokości 165.000,00 zł (stanowiącej 10% ceny wywoławczej netto) należy wpłacić na rachunek bankowy ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu prowadzony przez Bank PEKAO S.A. I O/Tarnobrzeg nr 41 1240 2744 1111 0010 4884 3866 w terminie do dnia 14 października 2020 roku.

Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, a który uchyli się od zawarcia umowy ulega przepadkowi na rzecz sprzedawcy z upływem terminu wyznaczonego ostatecznym wezwaniem do zawarcia umowy.

Zapłata wadium w pełnej wysokości w ww. terminie jest warunkiem koniecznym udziału w Przetargu. Za datę płatności wadium poczytuje się datę uznania ww. rachunku bankowego. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

Szczegóły dotyczące przetargu określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/PRZ/2020”, dostępna w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 (39-400 Tarnobrzeg) oraz na stronach internetowych: www.bip.arp.com.pl i www.tsse.arp.pl.
Warunkiem udziału w przetargu przez cudzoziemców nie będących przedsiębiorcami państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) albo Konfederacji Szwajcarskiej, jest przedłożenie przez nich zezwolenia lub promesy zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie Nieruchomości.

Oferty należy składać w zamkniętych i nieprzejrzystych kopertach w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 (39-400 Tarnobrzeg), z dopiskiem na kopercie: „oferta do przetargu nr 1/PRZ/2020” w terminie do dnia 16 października 2020 roku do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu).

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 października 2020 roku o godz. 11:00, w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 (39-400 Tarnobrzeg).

ARP S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert oraz unieważnienia przetargu na każdym jego etapie.

Ogłoszenie jest dostępne również na stronach internetowych: www.arp.com.pl i ww.tsse.arp.pl oraz w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu przy ul. Zakładowej 30 (39-400 Tarnobrzeg).

Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/PRZ/2020 do pobrania TUTAJ