A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaArchiwum 2020

Przetarg nr 1/RA/2020 r.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S. A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym na podstawie art. 8 ust 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 482) realizując cele zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. z 2014 r. poz. 70) zaprasza do przetargu mającego na celu zbycie NIERUCHOMOŚCI położonej w Radomiu (obręb ewidencyjny Wośniki), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne o numerach 275/5 i 275/7 o łącznej powierzchni 2,4578 ha wraz z posadowioną na gruncie halą produkcyjną z zapleczem socjalno-biurowym, o całkowitej powierzchni użytkowej 10.940,06 m², składającej się z trzech segmentów, wyposażoną we wszystkie niezbędne instalacje wraz z pozostałymi naniesieniami, w tym parkingi, drogi wewnętrzne, chodniki, place manewrowe, oświetlenie, stacja TRAFO, sieci zewnętrzne, ogrodzenie z bramami przesuwnymi i altany śmietnikowe. więcej...

Przetarg 1/PRZ/2020

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037957; NIP: 526-030-02-04; REGON: 006746410; kapitał zakładowy: 6.201.329.000,00 zł; kapitał wpłacony: 6.201.329.000,00 zł; (dalej „ARP S.A.”) strona internetowa: www.bip.arp.pl zaprasza do przetargu na sprzedaż: więcej...