A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg działka - Janów Lubelski

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną

EURO-PARK WISŁOSAN

zaprasza do przetargu w celu:

udostępnienia na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Janów Lubelski – Obszar Wiejski, w obrębie 0003 - Janów Lubelski Drugi,  jako działki gruntu nr 2317/41 i 2317/42  w częściach o łącznej powierzchni 3,3438 ha,  będącej we własności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., na czas oznaczony do dnia 31 sierpnia 2019 r., bez udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.a  Cena wywoławcza czynszu  dzierżawy w stosunku miesięcznym wynosi 400,00 zł netto + podatek od towarów i usług VAT.

Szczegóły dotyczące udostępnionego majątku oraz warunki przygotowania oferty do przetargu określa “Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 01/JL/D/2019” dostępna  w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, przy ul.  Zakładowej 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15/823-66-88 oraz na stronach internetowych: www.tsse.arp.pl oraz http://bip.arp.com.pl/.

Oferty, w zamkniętych kopertach, należy składać w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.,  do godz. 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2019 r.  o godz. 10.30, w siedzibie  Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, przy ul.  Zakładowej 30, 39-400 Tarnobrzeg.

ARP S.A. w Warszawie, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Specyfikacja do pobrania TUTAJ