A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg dot. dzierżawy działki w Radomiu o powierzchni 4,9216 ha

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną
EURO-PARK WISŁOSAN

zaprasza do przetargu w celu:

udostępnienia na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej 146301_1, m. Radom, w obrębie 0070, Wośniki, ark. 74,  jako działki gruntu nr 275/2, 275/4, 275/6 i 275/8 o łącznej powierzchni 4,9216 ha,  będącej we własności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.; położonej  na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Radom, na czas nieoznaczony z 3.miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie  specjalnej strefy ekonomicznej.  Cena wywoławcza czynszu  dzierżawy w stosunku miesięcznym wynosi 63.200,00 zł netto + podatek od towarów i usług VAT.

Ustala się wadium w wysokości 155.472,00 zł, które należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek 41 1240 2744 1111 0010 4884 3866 w PeKaO S.A. w terminie do dnia  04 lutego 2019 r.,  tj. data uznania wpłaty wadium na ww. rachunku Zarządzającego.

Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, a który uchyli się od zawarcia umowy ulega przepadkowi na rzecz ARP S.A. z upływem terminu wyznaczonego ostatecznym wezwaniem do zawarcia umowy.

Szczegóły dotyczące udostępnionego majątku oraz warunki przygotowania oferty do przetargu i zapłaty wadium określa “Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 01/R/D/2019” dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, przy ul.  Zakładowej 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15/823-66-88

Oferty, w zamkniętych kopertach, należy składać w terminie do dnia 04 lutego 2019 r.,  do godz. 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lutego 2019 r.  o godz. 10.30, w siedzibie  Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, przy ul.  Zakładowej 30, 39-400 Tarnobrzeg.

ARP S.A. w Warszawie, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.