A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty przetargu nr 01/JL/D/2019

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 01/JL/D/2019 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, któremu zostanie udostępniona na podstawie umowy dzierżawy nieruchomość, na którą składają się części działek gruntu o numerach ewid.  2317/41 i  2317/42, o łącznej pow. 3,3438 ha, położona w miejscowości Janów Lubelski na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w prasie o zasięgu ogólnokrajowym pn. Nasz Dziennik Nr   z dnia 01 kwietnia 2019 r., przetarg został rozstrzygnięty. Przedmiotowa nieruchomość zostanie udostępniona Panu Marianowi Gawronowi, za miesięczną stawkę czynszu w kwocie 400 zł netto + VAT.