A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRokowania 3/TG/2018

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną  EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065 z późn. zm.),

zaprasza do rokowań:

w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Tarnobrzeg, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa “Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 3/TG/2018” dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax (0-15) 823 66 88.

Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23% VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065 z późn. zm.).Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 3/TG/2018” należy składać w terminie do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 16.00, w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.