A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRokowania 1/ŁK/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.


jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r.  w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2065 z późn. zm.),


zaprasza do rokowań:


W CELU USTALENIA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY UZYSKA ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Łuków, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa “Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 1/ŁK/2018” dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax. 15 823 66 88.

Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23% VAT). Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2065 z późn. zm.).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 1/ŁK/2018” należy składać w terminie do dnia 4 maja 2018 r. do godz. 14.00, w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.

Ogłoszenie dostępne jest na stronach internetowych: www.tsse.arp.pl i www.bip.arp.pl.

The content of the announcement is available in English on www.tsse.arp.pl/en.