A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg Hala nr 3 Tarnobrzeg

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

zaprasza do przetargu w celu:

udostępnienia na podstawie umowy najmu nieruchomości,oznaczonej jako działki gruntu o numerach 516/8 i 277/81 o łącznej pow. 0,3566 ha,  będących w użytkowaniu wieczystym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zabudowanej budynkiem Hali Nr 3 o pow. użytkowej 1.134,19 m2, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności ARP S.A.; położonej  na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Tarnobrzeg, przy ul. Strefowej 1, na czas nieoznaczony z 6.miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie  specjalnej strefy ekonomicznej.Wywoławcza stawka czynszu najmu za 1  m² powierzchni budynku hali  wynosi 16,00 zł netto + podatek od towarów i usług VAT. Cena wywoławcza czynszu  najmu w stosunku miesięcznym wynosi 18.147,04 zł netto + podatek od towarów i usług VAT.

Ustala się wadium w wysokości 22.320,86 zł, które należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek 41 1240 2744 1111 0010 4884 3866 w PeKaO S.A. w terminie do dnia 04 lipca 2018 r., tj. data uznania wpłaty wadium na ww. rachunku Zarządzającego. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, a który uchyli się od zawarcia umowy ulega przepadkowi na rzecz ARP S.A. z upływem terminu wyznaczonego ostatecznym wezwaniem do zawarcia umowy.

Szczegóły dotyczące udostępnionego majątku oraz warunki przygotowania oferty do przetargu i zapłaty wadium określa “Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 02/TBG/N/2018.” dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, przy ul.  Zakładowej 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel (15) 823-66-88 oraz na stronach internetowych: www.tsse.pl oraz http://bip.arp.com.pl/

Oferty, w zamkniętych kopertach, należy składać w terminie do dnia 04 lipca 2018 r. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lipca 2018 r.  o godz. 10.30, w siedzibie  Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, przy ul.  Zakładowej 30, 39-400 Tarnobrzeg.

ARP S.A. w Warszawie, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja Istotnych warunków przetargu - TUTAJ