A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 4/TG/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,działając w imieniu własnym, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. z 2015 r. poz. 2065 z późn. zm.),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu: nr ewid. 277/80 i część działki nr ewid. 516/2 o  łącznej pow. 0,6561 ha, wraz budynkiem pn. Hala Nr 2 o pow. użytkowej 1.837,18 m2 z przyległymi budowlami, zlokalizowanych przy  ul. Zakładowej 22 w miejscowości Tarnobrzeg.

1. Nieruchomość podlega sprzedaży w całości.

2. Właścicielem nieruchomości udostępnionej w przetargu (wolnej od obciążeń) jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Tarnobrzeg. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: TB1T/00065028/6 i TB1T/00058266/4.

3. Wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Tarnobrzega zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Tarnobrzeg nr XLIX/335/98 z dnia 28.01.1998 r., wraz ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Rady Miasta Nr XLII/844/2009 z dnia 26.11.2009 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach zabudowy usługowo-produkcyjnej.

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 4/TG/2018" dostępna w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax(15) 822 99 99. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 4/TG/2018” oraz wniesienie w pieniądzu wadium. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej wraz z ofertą.

6. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

7. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. z 2015, poz. 2065 z późn. zm.).

8. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do przetargu nr 4/TG/2018”, należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

10. W przypadku, gdy osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez ARP S.A. wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,  a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

11. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

12. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

Ogłoszenie dostępne jest na stronach internetowych: www.tsse.arp.pl i www.bip.arp.pl

The content of the announcement is available in English on www.tsse.arp.pl/en

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00–400 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000037957, kapitał zakładowy 5.297.908.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 5260300204, REGON: 006746410.