A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 1/TG/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, 

działając w imieniu własnym na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065 z późn. zm.)


zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności nieruchomości składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr: 1147/1, 1149/2, 5304/2, 5305/2,
o łącznej pow. 2.7304 ha, położonych w Chmielowie, Gmina Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski, województwo podkarpackie.

1. Działki gruntu podlegają sprzedaży w całości.

2. Właścicielem działek gruntu udostępnionych w przetargu jest ARP S.A. w Warszawie. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Tarnobrzeg. Księgę wieczystą nr TB1T/00036545/4 dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Dęba uchwalonego przez Radę Miejską w Nowej Dębie Uchwałą nr XIV/112/2011 Rady z dnia 23 listopada 2011 r. nieruchomość położona jest na terenie zabudowy produkcyjnej, magazynowej i składów z dopuszczeniem 1P/U.

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz szczegółowe warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/TG/2018" dostępna w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax (0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto
(w tym 23% VAT) i płatna jest na rachunek Zarządzającego Strefą tj. PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 1/TG/2017” oraz wniesienie w pieniądzu wadium.

6. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

7. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065 z późn. zm.).

8. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 16 lutego 2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

10. W przypadku, gdy osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym przez Zarządzającego strefą wpłacone wadium nie podlega zwrotowi oraz właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

11. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.  

12. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.