A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 01/TBG/N/2018.

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną
EURO-PARK WISŁOSAN

zaprasza do przetargu w celu:


udostępnienia na podstawie umowy najmu pow. 139,54 m² budynku, zlokalizowanego przy ul. Zakładowej 30 w Tarnobrzegu Machowie, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności ARP S.A.; położonego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Tarnobrzeg, na czas nieoznaczony z 3 miesięcznym
okresem wypowiedzenia, bez udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
Wywoławcza stawka czynszu najmu za 1 m² powierzchni budynku wynosi 19,50 zł netto + podatek od towarów i usług VAT. Cena wywoławcza czynszu najmu w stosunku miesięcznym wynosi 2.721,03 zł netto + podatek od towarów i usług VAT.

Ustala się wadium w wysokości 3.346,87 zł, które należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek 41 1240 2744 1111 0010 4884 3866 w PeKaO S.A. w terminie do dnia 15 lutego 2018 r., tj. data uznania wpłaty wadium na ww. rachunku Zarządzającego.

Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, a który uchyli się od zawarcia umowy ulega przepadkowi na rzecz ARP S.A. z upływem terminu wyznaczonego ostatecznym wezwaniem do zawarcia umowy.

Szczegóły dotyczące udostępnionego majątku oraz warunki przygotowania oferty do przetargu i zapłaty wadium określa „Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 01/TBG/N/2018.” dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, przy ul. Zakładowej 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15/ 823-66-88 oraz na stronach internetowych: www.tsse.pl oraz http://bip.arp.com.pl/

Oferty, w zamkniętych kopertach, z oznaczeniem: OFERTA DO PRZETARGU NR 01/TBG/N/2018, należy składać w terminie do dnia 16 lutego 2018 r. do godz. 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2018 r. o godz. 12.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, przy ul. Zakładowej 30, 39-400 Tarnobrzeg. ARP S.A. w Warszawie, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Specyfikacja do pobrania TUTAJ