A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 01/SW/N/2018 Stalowa Wola

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną

EURO-PARK WISŁOSAN

zaprasza do przetargu w celu:

udostępnienia na podstawie umowy najmu nieruchomości,  oznaczonej jako działka gruntu  nr 102/695 o pow. 1,7681 ha,  będącej we własności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.; położonej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Stalowa Wola, na czas nieoznaczony z 3.miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie  specjalnej strefy ekonomicznej.  Cena wywoławcza czynszu  najmu w stosunku miesięcznym wynosi 7.000,00 zł netto + podatek od towarów i usług VAT.

Ustala się wadium w wysokości 17.220,00 zł, które należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek 41 1240 2744 1111 0010 4884 3866 w PeKaO S.A. w terminie do dnia 12 października 2018 r., tj. data uznania wpłaty wadium na ww. rachunku Zarządzającego.

Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, a który uchyli się od zawarcia umowy ulega przepadkowi na rzecz ARP S.A. z upływem terminu wyznaczonego ostatecznym wezwaniem do zawarcia umowy.

Szczegóły dotyczące udostępnionego majątku oraz warunki przygotowania oferty do przetargu i zapłaty wadium określa “Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 01/SW/N/2018.” dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział  w Tarnobrzegu, przy ul. Zakładowej 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15/823-66-88 oraz na stronach internetowych: www.tsse.arp.pl oraz http://bip.arp.com.pl/.

Oferty, w zamkniętych kopertach, należy składać w terminie do dnia 17 października 2018 r.,  do godz. 10.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2018 r.  o godz. 10.30, w siedzibie  Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, przy ul.  Zakładowej 30, 39-400 Tarnobrzeg.

ARP S.A. w Warszawie, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Szczegółową Specyfikacje można pobrać TUTAJ