A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInwestor Zastępczy - Parking Tarnobrzeg

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefa Ekonomiczna EURO – PARK WISŁOSAN

Inwestor Zastępczy dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN w formule zaprojektuj i wybuduj dla ARP S.A.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z załącznikami do ogłoszenia, zawierające wszystkie wymagane informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu dostępne jest na stronie pod tym  adresem

ARP S.A. w Warszawie, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000037957, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł opłacony w całości, NIP 526-030-02-04, REGON: 006746410