A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 1/ND/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł  jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/ND/2018 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Nasz Dziennik Nr  26 (6080) z dnia 1 lutego 2018 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

ul. Pelplińska 19,

83-200 Starogard Gdański

wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000127044