A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 4/ŁK/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł  

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 4/ŁK/2017 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w czasopiśmie Nasz Dziennik  Nr 264 (6017) z dnia 15 listopada 2017 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Marzenę Kolanowską
Prowadzącą działalność gospodarczą
pod nazwą
MK Marzena Kolanowska
wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej