A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka



Informacja o wyborze oferty 3/ND/2018 - PRO-FUND sp. z o.o.

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł  jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/ND/2018 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Nasz Dziennik Nr 144 (6198) z dnia 25 czerwca 2018 r

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

PRO-FUND sp. z o.o. spółka komandytowa
z siedzibą w Nowej Dębie.
ul. Jana Szypowskiego 1
39-460 Nowa Dęba
wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000315273