A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 3/KB/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/KB/2018 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Nasz Dziennik Nr 147 (6201) z dnia 28 czerwca 2018 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

ENCHEM POLAND sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
ul. Rynek 39/40, Stare Miasto
50-102 Wrocław