A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 1/RA/2018

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/RA/2018 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Nasz Dziennik Nr 140 (6194) z dnia 20 czerwca 2018 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

JADAR Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.
ul. Marii Fołtyn 6B
26-600 Radom
wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000323704