A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 1/ŁK/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00zł, Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł,  

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/ŁK/2018 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Nasz Dziennik Nr 79 (6133) z dnia 6 kwietnia 2018 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Pryncy Teka sp. z o.o.
ul. Nadarzyńska 67,
05-230 Kobyłka

wpisanemu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000167592