A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze 6/RA/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.297.908.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 6/RA/2017 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w czasopiśmie Nasz Dziennik Nr 276 (6029) z dnia 29 listopada 2017 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

F2J Reman Radom sp. z o.o.

z siedzibą w Radomiu

ul. Tarnobrzeska 8

26-600 Radom

wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000156993