A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaBudowa Hali produkcyjnej w Stalowej Woli

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefa Ekonomiczna EURO – PARK WISŁOSAN

zaprasza do:

wyłonienia Wykonawcy zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy hali produkcyjnej z zapleczem socjalno - biurowym wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewidencyjnym 102/697 w Stalowej Woli przy ul. Kasprzyckiego na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN Podstrefa Stalowa Wola w formule zaprojektuj i wybuduj dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.” - ZN/SSE/71/2018/OTR

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z załącznikami do ogłoszenia, zawierające wszystkie wymagane informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu dostępne jest na stronie jest tutaj.

ARP S.A. w Warszawie, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną  EURO-PARK WISŁOSAN zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000037957, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł opłacony w całości, NIP 526-030-02-04, REGON: 006746410