A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 2/ŁK/2018

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.297.908.000,00 zł , Kapitał wpłacony:5.297.908.000,00 zł  

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 2/ŁK/2018 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Nasz Dziennik Nr 117 (6171) z dnia 23 maja 2018 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

MKL STOK-ROL Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach.
Łazy 500
21-400 Łuków
wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000616889