A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaWybór oferenta nadzoru archeologicznego robót ziemnych na terenie inwestycyjnym 4.4 ha

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefą Wrocław-Kobierzyce, działając zgodnie z „Procedurą Realizowania Zakupów w ARP S.A.” przyjętą Uchwałą Zarządu ARP S.A. nr 29639/VI/2016 z dnia 4 lutego 2016 r.

Zaprasza do składania ofert:

W postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie konkursu ofert w sprawie wyboru Oferenta na wykonanie zadania „Wybór oferenta nadzóru archeologicznego robót ziemnych na terenie inwestycyjnym 4.4 ha na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław-Kobierzyce w Biskupicach Podgórnych dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.”

Termin wykonania robót został szczegółowo określony w Warunkach Zakupu (WaZa) oraz Wzorze Umowy stanowiącym załącznik do WaZa.

Termin składania ofert: do 22 czerwca 2017 r. do godz. 12:00

Osoby do kontaktu

  • Szymon Szymczewski tel. +48 71 360 07 40 lub 517 811 349,
  • Przemysław Strzelec tel. +48 71 360 07 40 lub 501 086 027.

Dokumenty do pobrania:

Warunki Zakupu  - WaZa - TUTAJ

Skompresowane załączniki do porania TUTAJ:

  • Nr 1 Projekt umowy,
  • Nr 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWAŁA NR LVII/624/06 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 marca 2006r.
  • Nr 3 Wykaz usług,
  • Nr 4 Wykaz osób,
  • Nr 5 Formularz Oferty,
  • Nr 6 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu