A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRokowania 7/RA/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.2065),

zaprasza do rokowań:

W CELU USTALENIA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY UZYSKA ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Radom, rejon inwestycyjny Ożarów Mazowiecki, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa “Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 7/RA/2017” dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax (0-15) 823 66 88.

Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23% VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.2065).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 7/RA/2017” należy składać w terminie do dnia 18 grudnia 2017 r. do godz. 16.00, w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.