A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRokowania 2/KB/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.


jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r.  w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.2065),


zaprasza do rokowań:


W CELU USTALENIA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY UZYSKA ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Wrocław-Kobierzyce, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa “Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 2/KB/2017” dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax (0-15) 823 66 88.

Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23% VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.2065).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 2/KB/2017” należy składać w terminie do dnia
4 maja 2017 r. do godz. 15.00, w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400Tarnobrzeg.