A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 6/RA/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym oraz Gminy Miasta Radomia/miasta na prawach powiatu Radom, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065) oraz Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.1490),

zaprasza do Pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego nr 6/RA/2017 w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanej, w skład której wchodzi działka nr 279/2 o pow. 0,9860 ha w obr. 0070 - Wośniki, na ark. 74, położona przy ul. Wośnickiej w Radomiu.

1. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Radom. Właścicielem nieruchomości (wolnej od obciążeń) jest miasto na prawach powiatu Radom. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr RA1R/00113594/9. Na działce znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej ks200 oraz kanalizacji deszczowej kd250.

2. Teren w/w nieruchomości objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr 86/2015 z dnia 30 marca 2015 r. Rady Miejskiej w Radomiu /Dz. Urz. Woj. Mazow.2015.4395/, obejmującym teren pomiędzy ulicami: Kielecką, Skrajną, Bulwarową, Pośrednią, Wośnicką, Suchą i rzeką Mleczną „Wośnicka - etap I”, zgodnie z którym działka znajduje się:

w strefie terenów usługowo - przemysłowych - oznaczonych symbolem - UP.1.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków miasta Radomia nieruchomość sklasyfikowana jest jako użytki rolne klasy RIVa, wobec czego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1161).  

3. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków Pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego nr 6/RA/2017" dostępna w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23 % VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 750 000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt  tysięcy złotych) brutto. Cena wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości 23%.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków Pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego nr 6/RA/2017” oraz wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Miasta Radomia BANK PEKAO S.A. II O/Radom 90 1240 3259 1111 0000 2989 2305, najpóźniej w terminie składania ofert. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku Gminy Miasta Radomia. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

6. Ustala się wadium do przetargu w kwocie 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

7. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz ewentualnym przełożeniem i przebudową instalacji podziemnych i nadziemnych ponosi nabywca.

8. Informacje dodatkowe:

 • cena nieruchomości uzyskana w przetargu, płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 • termin zakończenia realizacji inwestycji – 4,5 roku licząc od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego,
 • dodatkowym warunkiem jest złożenie przez oferenta informacji zawierającej:
  • opis planowanego sposobu zagospodarowania nieruchomości
  • harmonogram realizacji kolejnych etapów inwestycji obejmujący maksymalnie 4,5 roku od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego (sporządzony według załączonego wzoru),
  • program funkcjonalno - użytkowy obiektów,
 • w umowie sprzedaży zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasta Radomia (Miasta na prawach powiatu - Radom) prawo odkupu nieruchomości w terminie 5 lat od daty zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości. Skorzystanie z prawa odkupu nastąpić może w przypadku, gdy kupujący zbędzie nieruchomość bez zgody Gminy Miasta Radomia (Miasta na prawach powiatu - Radom) bądź w przypadku, gdy w terminie 2 lat od daty zawarcia umowy przeniesienia własności nie zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub gdy w terminie określonym w harmonogramie realizacji inwestycji nieprzekraczającym 4,5 roku od daty zawarcia umowy przeniesienia własności nie zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie dla zamierzenia inwestycyjnego zgodnego z ofertą przetargową. Z chwilą wykonania prawa odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedającego własność kupionej nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 380), w stanie wolnym od obciążeń, zaś w przypadku istnienia obciążeń Gmina Miasta Radomia (Miasto na prawach powiatu - Radom) będzie uprawniona do pomniejszenia zwracanej ceny o wartość obciążeń. Prawo odkupu nieruchomości przysługujące sprzedającemu zostanie zabezpieczone poprzez wpisanie do księgi wieczystej.

9. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065).

10. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30.

11.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30.

12. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez Prezydenta Miasta Radomia wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia
od zawarcia umowy.

13. Uczestnikowi przetargu zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) przysługuje prawo wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu.

14. Organizator może:

 • a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości
 • b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 • c)unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1010). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

16. Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez:

 • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
  w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, II piętro;
 • zamieszczenie na stronie internetowej www.radom.pl (zakładka - Dla inwestorów, - Gospodarka nieruchomościami) oraz www.tsse.arp.pl
 • zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Radomia www.bip.radom.pl oraz www.bip.arp.pl
 • opublikowanie w prasie codziennej, ogólnokrajowej „Nasz Dziennik”

17. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie zamieszczony w prasie codziennej, ogólnokrajowej „Nasz Dziennik”.