A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 4/SW/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065)


zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej o nr. 165/35 o pow. 0,1825 ha oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku stanowiącego odrębną własność.

1. Użytkownikiem wieczystym działki gruntu oraz właścicielem budynku udostępnionych  w przetargu (wolnych od obciążeń) jest ARP S.A. w Warszawie. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Stalowa Wola. Księgę wieczystą nr TB1S/00064606/4 dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

2. Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola - Uchwała Rady Gminy nr XXXIV/483/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. z późn. zmianami nieruchomość położona jest na terenie zabudowy techniczno-przemysłowej - opinia urbanistyczna wydana 24 marca 2016 r. nr PP-III.6724.43.2016 powołana w akcie notarialnym Rep. A nr 766/2017 z 27.01.2017 r.

3. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz szczegółowe warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 4/SW/2017" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax (0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23% VAT) i płatna jest na rachunek Zarządzającego Strefą tj. PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 4/SW/2017” oraz wniesienie w pieniądzu wadium.

5. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

6. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065).

7. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 4 maja 2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

9. W przypadku, gdy osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym przez Zarządzającego strefą wpłacone wadium nie podlega zwrotowi oraz  właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

10. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

11. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej: www.tsse.arp.pl, www.bip.arp.pl.