A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 4/ŁK/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,działając w imieniu własnym oraz Gminy Łuków, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. z 2015 r. poz. 2065)oraz Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490),


zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności niezabudowanej działki gruntu: nr 632/43 o pow. 2,0000 ha (KW Nr LU1U/00027376/0), położonej w miejscowości Łazy.

1. Działka gruntu podlega sprzedaży w całości.

2. Właścicielem działki gruntu udostępnionej w przetargu (wolnej od obciążeń) jest Gmina Łuków. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Łuków. Księgę wieczystą nr LU1U/00027376/0dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Łukowie Wydział V Ksiąg Wieczystych.

3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łuków uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Łuków nr XXXVI/215/06 z dnia 11.10.2006 r. (opublikowanego
w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 02.03. 2007 r. Nr 34, poz. 909) działka nr 632/43 położona jest na terenie obiektów przemysłowych i usługowych (P, U – 17 – 4).

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 4/ŁK/2017" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Cena wywoławcza nieruchomości udostępnionej w przetargu nr 4/ŁK/2017 o nr ewid. 632/43 wynosi 432 300,00 zł netto, plus 23% VAT.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 4/ŁK/2017” oraz wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy  w Łukowie – Bank Spółdzielczy w Łukowie Nr: 13 9204 0001 0021 3976 2000 0040,                                    z zaznaczeniem „Wadium do przetargu nr 4/ŁK/2017”. Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Łuków do dnia 8 stycznia 2018 r. włącznie. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

7. Ustala się wadium do przetargu na zbycie działki o nr 632/43 – 44 000,00 zł.

8. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

9. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (Dz. U. z 2015, poz. 2065).

10. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do przetargu nr 4/ŁK/2017”, należy składać w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

11. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

12. W przypadku, gdy osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym w zawiadomieniu przez Wójta Gminy Łuków wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

13. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),

14. Zarządzający może:

  • a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,
  • b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  • c) unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

16. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 282). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.