A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 4/KB/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz zbycia prawa własności niezabudowanej działki ewid. o nr 2/127 AM-2 obręb Biskupice Podgórne o pow. 18,6400 ha, położonej w Biskupicach Podgórnych, gmina Kobierzyce, na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN – Podstrefa Wrocław - Kobierzyce. Właścicielem działki gruntu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą Warszawie.

 1. Działka gruntu podlega sprzedaży w całości.
 2. 2. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 4/KB/2017" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax
  (0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.
 3. 3. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu
  nr 4/KB/2017”.
 4. 4. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 5. 5. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych
  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (tekst jedn. Dz. U.
  z 2015 r., poz. 2065).
 6. 6. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do przetargu nr 4/KB/2017” należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A.
  w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.
 7. 7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału
  ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.
 8. Zarządzający może:
  1. odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,
  2. może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  3. unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne
   i prawne.
 9. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.