A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 3/KB/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław-Kobierzyce działając w imieniu własnym na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065)


zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności nieruchomości składającej się  z niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr: 2/82 i 2/98, AM-1 obręb Biskupice,  o łącznej pow. 4.4332 ha, położonych w Biskupicach Podgórnych, Gmina Kobierzyce wraz z możliwością nabycia dokumentacji projektowej z 2009 roku.

1. Działki gruntu podlegają sprzedaży w całości.

2. Właścicielem działek gruntu udostępnionych w przetargu jest ARP S.A. w Warszawie. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław - Kobierzyce. Księgę wieczystą nr WR1K/00188405/0 dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

3. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce uchwalonego przez Radę Gminy Kobierzyce Uchwałą nr LVII/624/06 Rady z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” w Gminie Kobierzyce, obręb Biskupice Podgórne działka ewid. nr 2/82, stanowiąca część nieruchomości położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1AG o przeznaczeniu podstawowym: teren aktywności gospodarczej, natomiast działka ewid. nr 2/98, zgodnie z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zieleni izolacyjnej oznaczony jako ZI.3.

4. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz szczegółowe warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 3/KB/2017" dostępna  w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg,  ul. Zakładowa 30, tel./fax.(0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto  (w tym 23% VAT) i płatna jest na rachunek Zarządzającego Strefą tj. PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu  nr 3/KB/2017”oraz wniesienie w pieniądzu wadium.

6. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

7. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065).

8. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

10. W przypadku, gdy osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym przez Zarządzającego strefą wpłacone wadium nie podlega zwrotowi oraz właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

11. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.  

12. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej: www.tsse.arp.pl, www.bip.arp.pl.