A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 1/RK/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,działając w imieniu własnym oraz Gminy Ryki, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. z 2015 r. poz. 2065)oraz Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490),


zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz sprzedaży prawa własności nieruchomości składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych o nr: 455/4 i 455/5, obręb Julin, o łącznej pow. 2,4725 ha, położonych w Rykach, Gmina Ryki.

1. Działki gruntu podlegają sprzedaży w całości.

2. Właścicielem działek gruntu udostępnionych w przetargu jest Gmina Ryki. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Ryki. Księgę wieczystą nr LU1Y/00001868/0 dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Rykach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

4. Wg ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki zatwierdzonego uchwałą nr XIX/122/04 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 27 lutego 2004 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego nr 100 poz. 1641 z dnia 14 czerwca 2004 r. wraz ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki – etap II zatwierdzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Rykach nr XXI/123/2012 z dnia 7 maja 2012 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Lub. z dnia 18 czerwca 2012 roku poz. 1916, zmianami zatwierdzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Rykach nr XL/252/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Lub. z dnia 16 sierpnia 2017 roku poz. 3326 dla terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” w Gminie Ryki, obręb Julin działki o nr ewid. 455/4 i 455/5 leżą w terenie o przeznaczeniu podstawowym: wytwórczości, składowania i baz oznaczonym, jako 260PSB.

5. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz szczegółowe warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/RK/2017" dostępna w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax (0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23% VAT) i płatna jest na rachunek Zarządzającego Strefą tj. PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

6. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2065).

7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 629.100,00 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto  złotych) brutto w tym 23% podatku VAT.

8. Termin zagospodarowania nieruchomości:

  • a) rozpoczęcie budowy – 2 lata od dnia sporządzenia umowy notarialnej,
  • b) zakończenie budowy – 5 lat od dnia sporządzenia umowy notarialnej.

9. Informację o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rykach w dniach od 6 lipca 2017 r. do dnia 17 sierpnia 2017 r., zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Miejskiego - BIP, jak również w prasie lokalnej.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 1/RK/2017” oraz wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Rykach Nr 22 8724 0005 2001 0000 4952 0007 z adnotacją „Przetarg nr 1/RK/2017”. Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Burmistrza Ryk do dnia 8 grudnia 2017 r. włącznie. Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty.

11. Ustala się wadium do przetargu w następującej kwocie – 63.000,00 zł.

12. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

13. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 13 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

14. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

15. W przypadku, gdy osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym przez Burmistrza Ryk, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

16. Zarządzający może:

  • a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,
  • b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  • c) unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.

18. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.