A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 1/KR/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,działając w imieniu własnym oraz Gminy Miasta Kraśnik, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065)oraz Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.1490),

zaprasza do przetargu w celu:

ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz oddania w użytkownie wieczyste niezabudowanej działki gruntu nr 438/10 o pow. 0,5000 ha położonej w Kraśniku, obręb Budzyń (KW Nr LU1K/00080338/2).

 1. Działka gruntu podlega oddaniu w użytkowanie wieczyste w całości na okres 99 lat.
 2. Właścicielem działki gruntu udostępnionej w przetargu (wolnej od obciążeń) jest Gmina Miasto Kraśnik. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Kraśnik. Księgę wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w Kraśniku Wydział V Ksiąg Wieczystych.
 3. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.
 4. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kraśnik uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Kraśnik Nr LVI/345/2014 z dnia 4sierpnia 2014 r. (opublikowanego wDz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 22.10.2014 r., poz. 3326, z późniejszym sprostowaniem i zmianą)przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.
 5. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/KR/2017" dostępna w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax (0-15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT) i płatna jest na rachunek PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr:  19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.
 6. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065).
 7. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 205 533,00 zł (dwieście pięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote) brutto w tym 23% podatku VAT.
 8. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę
  i opłaty roczne:
  1. pierwsza opłata wynosi 25% zaoferowanej wartości gruntu i podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
  2. opłatę roczną w wysokości 3% zaoferowanej wartości gruntu wnosi się przez cały okres trwania użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok,
  3. wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Opłaty nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
 9. Termin zagospodarowania nieruchomości:
  1. rozpoczęcie budowy – 1 rok od dnia sporządzenia umowy notarialnej,
  2. zakończenie budowy – 3 lata od dnia sporządzenia umowy notarialnej.
 10. Burmistrz Miasta Kraśnik może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności, jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie.
 11. Zgodnie z art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Gminie Miastu Kraśnik przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (może być ono wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Burmistrza zawiadomienia o treści umowy sprzedaży nieruchomości).
 12. Informację o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kraśnik w dniach od 17.08.2016 r. do dnia 07.09.2016 r., zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Miasta, BIP, jak również w prasie lokalnej.
 13. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu nr 1/KR/2017” oraz wniesienie w pieniądzu wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kraśnik Nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424 z adnotacją „Przetarg nr 1/KR/2017”. Dokonanie wpłaty wadium powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Burmistrza Miasta Kraśnik do dnia 18 sierpnia 2017 r. włącznie. Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty.
 14. Ustala się wadium do przetargu w następującej kwocie – 20 553,30 zł.
 15. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
 16. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 23 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30.
 17. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu24 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30.
 18. W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy o oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości podanym w zawiadomieniu przez Burmistrza Miasta Kraśnik wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.
 19. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.1490).
 20. Zarządzający może:
  1. odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie
   do publicznej wiadomości,
  2. może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  3. unieważnić przetarg w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca,
   że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą
   wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 21. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert w wypadku ich równorzędności.
 22. W odniesieniu do nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Zarządzającemu TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 282 z późn. zm.). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości.
 23. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu uzyskać można do dnia, w którym odbędzie się przetarg w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax (0-15) 823 66 88.