A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 1/KB/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, działając w imieniu własnym


zaprasza do przetargu w celu:

sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Biskupicach Podgórnych, Gmina Kobierzyce, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław-Kobierzyce, o łącznej powierzchni 10.240 m², składającej się z:

- prawa własności działki gruntu nr ewid. 2/131 o pow. 5.511 m²,

- prawa własności działki gruntu nr ewid. 2/133 o pow. 1.915 m²,

- prawa własności części działki gruntu nr ewid. 2/117 o pow. 1.075 m²

- prawa własności części działki gruntu nr ewid. 2/125 o pow. 1.739 m²

obręb Biskupice Podgórne, położonych w Biskupicach Podgórnych, Gmina Kobierzyce.

1. Właścicielem działek gruntu udostępnionych w przetargu (wolnych od obciążeń) jest ARP S.A. w Warszawie. Nieruchomość położona jest na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław - Kobierzyce. Księgę wieczystą nr WR1K/00188405/0 dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

2. Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce nr XXIX/400/13 z dnia 22 marca 2013 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1 AG o przeznaczeniu podstawowym: teren aktywności gospodarczej.

3. Szczegółowy opis nieruchomości, sposób przygotowania oferty oraz szczegółowe warunki przetargu określa "Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 1/KB/2017" dostępna w godzinach 8.00-16.00 siedzibie ARP S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30, tel./fax. (15) 823 66 88. Cena specyfikacji wynosi 6.150,00 zł brutto (w tym 23% VAT) i płatna jest na rachunek Zarządzającego Strefą tj. PEKAO SA I O/Tarnobrzeg nr 19 1240 2744 1111 0000 4004 2516.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu  nr 1/KB/2017” oraz wniesienie w pieniądzu wadium.

5. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

6. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego planowanego do realizacji na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2065)

7. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 17.02.2017 r. do godz. 16.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

9. W przypadku, gdy osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy sprzedaży podanym przez Zarządzającego strefą wpłacone wadium nie podlega zwrotowi oraz  właścicielowi nieruchomości przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy.

10. Zarządzający może:

a) odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów; w takim przypadku niezwłoczna informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach jego odwołania podana zostanie do publicznej wiadomości,

b) może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,

c) unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

11. Zarządzający TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego ustnego przetargu ograniczonego dla oferentów składających oferty równorzędne.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej: www.tsse.arp.pl, www.bip.arp.pl.