A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg 01/Tbg/N/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

zaprasza do przetargu w celu:

udostępnienia na podstawie umowy najmu nieruchomości,  oznaczonej jako działka gruntu nr 516/6 o pow. 0,4412 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., zabudowanej budynkiem Hali Nr 4 o pow. użytkowej 1836,30 m2, stanowiącej odrębny od gruntu przedmiot własności ARP S.A.; położonej  na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Tarnobrzeg, na czas nieoznaczony z 3.miesięcznym okresem wypowiedzenia, bez udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie  specjalnej strefy ekonomicznej.

Wywoławcza stawka  czynszu najmu za 1  m² powierzchni budynku hali  wynosi 13,00 zł netto + podatek od towarów i usług VAT. Cena wywoławcza czynszu  najmu w stosunku miesięcznym wynosi 23.871,90 zł netto + podatek od towarów i usług VAT.

Ustala się wadium w wysokości 58.724,87 zł, które należy wpłacić przelewem bankowym na rachunek 41 1240 2744 1111 0010 4884 3866 w PeKaO S.A. w terminie do dnia 21 grudnia 2017 r.,  tj. data uznania wpłaty wadium na ww. rachunku Zarządzającego.

Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, a który uchyli się od zawarcia umowy ulega  przepadkowi na rzecz ARP S.A. z upływem terminu wyznaczonego ostatecznym wezwaniem do zawarcia umowy.

Szczegóły dotyczące udostępnionego majątku oraz warunki przygotowania oferty do przetargu  i zapłaty wadium określa “Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 01/TBG/N/2017.” dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, przy ul.  Zakładowej 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel (15) 823-66-88 oraz na stronach internetowych: www.tsse.pl oraz http://bip.arp.com.pl/

Oferty, w zamkniętych kopertach, należy składać w terminie do dnia 21 grudnia 2017 r. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 grudnia 2017 r.  o godz. 10.00, w siedzibie  Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, przy ul.  Zakładowej 30, 39-400 Tarnobrzeg.

ARP S.A. w Warszawie, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Specyfikacja do pobrania TUTAJ