A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacje o wyborze oferty 3/ŁK/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.


ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.291.750.000,00 zł, jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 3/ŁK/2017 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Nasz Dziennik Nr 132 (5885) w dniu 9 czerwca 2017 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

MKL STOK-ROL sp. z o.o.
z siedzibą w Łazach,
Łazy 500,
21-400 Łuków

wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000616889.