A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacje o wyborze oferty 1/ŁP/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.291.750.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/ŁP/2017 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Puls Biznesu Nr 74 (4837) w dniu 14 kwietnia 2017 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

Arka-Druk Artur Bach

z siedzibą w Łapach,

ul. Cukrownicza 1,

18-100 Łapy

wpisanemu do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej.