A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 6/SW/2017 - Wtór Steel

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł, Kapitał wpłacony: 5.291.750.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 6/SW/2017 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Nasz Dziennik Nr  286 (6039) w dniu  11 grudnia 2017 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorców:

„WTÓR - STEEL” Sp. z o.o

ul. Władysława Grabskiego 12,

37-450 Stalowa Wola

wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000238197