A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 1/RA/2017

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.291.750.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/RA/2017 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych
w czasopiśmie Puls Biznesu Nr 11 (4774) w dniu 17 stycznia 2017 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

QFG Food Sp. z o.o.

z siedzibą w Pionkach,

ul. Zakładowa 7,

26-670 Pionki

wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000584269.