A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o rozstrzygnięciu 1/ND/2017

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.291.750.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.291.750.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 1/ND/2017 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w czasopiśmie Puls Biznesu Nr 3 (4766) w dniu 4 stycznia 2017 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Pro-Fund Sp. z o.o. sp. kom.

z siedzibą w Nowej Dębie,

ul. Szypowskiego 1,

39-460 Nowa Dęba

wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000315273.