A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 5/SW/2016

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.286.215.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.286.215.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 5/SW/2016 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w czasopiśmie Puls Biznesu Nr 210 (4724) w dniu 3 listopada 2016 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Colmar sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie,

ul. Cybernetyki 7,

02-677 Warszawa

wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000543150.