A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaInformacja o wyborze oferty 5/KB/2016

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.286.215.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.286.215.000,00 zł,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nr 5/KB/2016 mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonego w czasopiśmie Puls Biznesu Nr 188 (4702) w dniu 30 września 2016 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

A&S sp. z o.o.

z siedzibą we Wschowie,

ul. Niepodległości 38,

67-400 Wschowa.

wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000342246.