A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaWybór oferty 7/TG/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, KRS 0000037957 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 526-030-02-04, Kapitał zakładowy: 5.041.242.000,00 zł, Kapitał wpłacony:5.041.242.000,00 zł.,

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonych rokowań nr 7/TG/2014 mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, ogłoszonych w czasopiśmie Dziennik Gazeta Prawna Nr 245 (3886) w dniu 18.12.2014 r.

została wybrana oferta złożona przez przedsiębiorcę:

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych

„PIOTROWICE II" Sp. z o.o.

z siedzibą w Tarnobrzegu

ul. Górnicza 7,

39-400 Tarnobrzeg

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

pod numerem KRS 0000070497.