A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSprostowanie

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 ze zm.),

informuje, że:

w ogłoszeniu zaproszeniu do przetargu nr 3/TG/2015 w celu ustalenia przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu: nr ewid. 500/24 o pow. 0,0136 ha, nr ewid. 500/49 o pow. 0,7777 ha, nr ewid. 500/50 o pow. 3,5041 ha i nr ewid. 154/83 o pow. 1,1736 ha, zamieszczonym w „Dzienniku Gazeta Prawna" nr 217 z dnia 6 listopada 2015 r., nadaje się nowe brzmienie
punku 12:

„W przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przenoszącej prawo do nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a organizatorowi przetargu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od zawarcia umowy."

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu z dnia 6 listopada 2015 r. pozostają bez zmian.