A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaRokowania 1/PRZ/2015

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

jako zarządzający Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN (Dz. U. nr 254, poz. 2549 z późn. zm.),

zaprasza do rokowań:

W CELU USTALENIA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY UZYSKA ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN.

Szczegółowy opis mienia, które może być wykorzystane do podjęcia przedsięwzięcia gospodarczego na terenie Podstrefy Przemyśl, rejon inwestycyjny Orły, sposób przygotowania oferty oraz warunki rokowań określa "Specyfikacja istotnych warunków rokowań nr 2/PRZ/2015" dostępna w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zakładowa 30. tel./fax.(0-15) 823 66 88.

Cena specyfikacji wynosi 12.300,00 zł brutto (w tym 23%VAT).

Wykupienie specyfikacji jest warunkiem koniecznym udziału w rokowaniach.

Ocena oferty będzie dokonywana na podstawie kryteriów zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz. 2549 z późn. zm).

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta do rokowań nr 2/PRZ/2015" należy składać w terminie do dnia 7 maja 2015 r. do godz. 16.00, w siedzibie Oddziału  ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 maja 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg.

Ogłoszenie dostępne jest na stronach internetowych: www.tsse.arp.pl i www.bip.arp.pl.