A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPrzetarg - Dzierżawa - Wrocław-Kobierzyce

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU

zaprasza do przetargu nieograniczonego na wybór dzierżawcy nieruchomości na cele rolne o łącznej powierzchni 3,8381 ha, zlokalizowanej na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN Podstrefa Wrocław – Kobierzyce w gminie Kobierzyce, na okres 5 lat.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości będącej własnością Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. położonej w obrębach Biskupice Podgórne i Małuszów, gmina Kobierzyce, w skład której wchodzą następujące działki ewidencyjne o numerach:

L.p.

Nr działki

Obręb

Powierzchnia przeznaczona pod dzierżawę

Kategoria i klasa gruntu

1.

2/56

Biskupice Podgórne

0,7115 ha

R IIIa, R IIIb, R IVa

2.

2/121

Biskupice Podgórne

0,5974 ha

R IIIa, R IVa

4.

3/5

Biskupice Podgórne

1,4017 ha

R IIIa                          

5.

177/5

Małuszów

1,1275 ha

R IIIa, R IVa

Łącznie:

3,8381 ha

 

Zwycięzcą przetargu zostanie Oferent, który zaproponuje najwyższy roczny czynsz dzierżawny.  

Szczegółowe informacje, co do składanych ofert, przedstawione są w wymogach przetargu, które dostępne są na stronach internetowych www.tsse.arp.pl i www.bip.arp.pl oraz udostępniane bezpłatnie w biurze Zespołu Podstrefy Wrocław-Kobierzyce we Wrocławiu (50-136),ul. Wita Stwosza 15, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00.

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości wynosi
1.225,00 zł +VAT

Oferty w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości na terenie TSSE Podstrefa Wrocław-Kobierzyce" należy składać pod wyżej wskazanym adresem Oddziału ARP S.A. w Tarnobrzegu Zespół Podstrefy Wrocław-Kobierzyce  we Wrocławiu, w terminie do 19.03.2015 r. , do godz.12 00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu i dniu wskazanym do składania ofert, 15 minut po terminie wyznaczonym na ich złożenie.